Doktori iskola

[:ro]

Site Școală Doctorală

 

Institutul de Studii Doctorale 

 

 

Şcoala doctorală de Teatru şi Film, care funcţionează din 2009 în cadrul Facultăţii de Teatru şi Televiziune a UBB, include programe de studii doctorale în două domenii profesional-artistice şi de cercetare, care sunt conjugate într-un dialog interdisciplinar: domeniul Teatru şi artele spectacolului, şi domeniul Cinematografie şi Media.

 

 

Programul de studii doctorale în domeniul Teatru şi artele spectacolului are drept scop  formarea unor specialiști în sfera cercetării teatrale şi a studiilor axate asupra artelor performative, propunându-şi să îmbine componenta cercetării teoretice şi a discursului criticii teatrale avizate cu versantul cercetării bazată pe creaţie artistică, de tip practice as research. Studiile la nivel doctoral asupra teatralităţii şi a performativităţii, asupra dramaturgiei şi a spectacologiei româneşti şi universale se asociază celor dedicate diferitelor metodologii de creaţie scenică, a strategiilor creatoare şi a celor de pedagogie teatrală ce ţin de arta actorului/performerului şi a regizorului. Totodată, programul de studii doctorale în Teatru şi artele spectacolului încurajează perspectivele interpretative interdisciplinare, în care abordările  teatrologice intră în dialog cu cele asupra culturii vizuale, iar estetica întâlneşte antropologia culturală.

 

 

Programul de studii doctorale în domeniul Cinematografie și media își propune să ofere posibilitatea elaborării unor proiecte de cercetare, care să studieze o gamă diversă de tipuri de producții audio-vizuale, incluzând studiile de cinema, de televiziune, artă video, dar și ale noilor media bazate pe Internet. Participanții la acest program de cercetare vor avea posibilitatea de a studia elemente de estetică, ideologie, cultură vizuală, dar și tehnologiile contemporane utilizate în principalele forme de producție audio-vizuală, dintre care cele mai importante sunt reprezentate de cinema și televiziune. Studiile în această zonă vor fi axate pe o abordare multidisciplinară, având ca obiect atât producții naționale, cât și internaționale, și nu se limitează la contextele academice tradiționale, ci încurajează descoperirea de noi sfere de interacțiune între artele reprezentării vizuale.

 

[:en]

Doctoral School

 

Doctoral Studies Institute 

 

The Doctoral School of Theatre and Film, has been a part of the Faculty of Theatre and Television of UBB since 2009, and it includes doctoral programmes in two professional-artistic and research fields combined in an interdisciplinary dialogue: the field of Theatre and Performing Arts, and Film and Media.

 

The PhD programme in Theatre and Performing Arts aims to train specialists in the field of theatre research and performing arts studies, combining theoretical research and discourse in theatre criticism with research based on artistic creation, practice as research. The doctoral studies on theatricality and performativity, on dramaturgy and Romanian and universal performance art are associated with those dedicated to different methodologies of stage creation, creative strategies and theatre pedagogy related to the art of the actor/performer and the director. At the same time, the doctoral programme in Theatre and Performing Arts encourages interdisciplinary interpretative perspectives,  theatre perspectives enter into dialogue with those on visual culture, and aesthetics meets cultural anthropology.

 

The PhD programme in Cinema and Media aims to provide the opportunity to develop research projects that study a diverse range of audio-visual productions, including studies of cinema, television, video art, but also Internet-based new media. Participants in this research programme will have the opportunity to study elements of aesthetics, ideology, visual culture, as well as contemporary technologies used in the main forms of audio-visual production, the most important of which are cinema and television. Studies in this area will focus on a multidisciplinary approach, dealing with both national and international productions, and will not be limited to traditional academic contexts and will encourage the discovery of new spheres of interaction between the arts of visual representation.

 

 [:]