SZAKMAI GYAKORLAT

SZAKMAI GYAKORLAT (PRAKTIKA) ELJÁRÁSREND


Lépésről lépésre vezető útmutató a Magyar Színházi Intézet diákjai által megvalósítandó szakmai gyakorlat lepapírozására

Preambulum:

 1. a) Jelen dokumentum szabályozza, valamint lépésről lépésre leírja, hogy milyen eljárás szerint kell a féléves (esetenként éves) kötelező Szakmai gyakorlat adminisztratív hátterét lebonyolítani. A Szakmai gyakorlatra a hallgatók osztályozásban részesülnek. Mint ilyen, a Szakmai gyakorlat tantárgyak teljesítése előfeltétele a tanulmányok későbbi lezárásának.
 2. b) A Szakmai gyakorlatok sikeres véghezvitelében a hallgatók közvetlen és elsődleges kapcsolattartója az a tanár, akinél az adott félévben (évben) a Szakmai gyakorlat tantárgy katalógusa van. Ez rendszerint az osztályvezető tanár / évfolyam tutor (a továbbiakban: Irányító tanár).
 3. c) A Szakmai gyakorlat teljesítésének jogi előfeltétele a Megállapodás a szakmai gyakorlatról (Acord de practică) szerződés két példányban történő megkötése a BBTE és a praktika partner (vagyis az az intézmény, amelynek működési keretében a Szakmai gyakorlatra sor kerül; a továbbiakban: Fogadó fél) között. Továbbá a Keretegyezmény (Convenție cadru) szerződés megkötése három példányban a BBTE, a Fogadó fél, valamint az egyes diák (továbbiakban Hallgató) között. A Szakmai gyakorlat lehet csoportos, olyan értelemben, hogy több Hallgató gyakorlatozik ugyanazon intézménynél (ez esetben a Megállapodásban a Hallgatók teljes száma, valamint a szak szerinti elosztottságuk bejegyzésre kerül), vagy lehet egyéni is.
 4. d) A Szakmai gyakorlat teljesítésének (tehát a jegyadásnak) további feltétele a hiánytalan Szakmai gyakorlat iratcsomó (Portofoliu de practică, magyarul a továbbiakban Iratcsomó) leadása a referensi irodában. Az Iratcsomó részét a fent említett keretszerződések mellett a következő dokumentumok képezik:
 • Az ún. Egyéni jelenléti ív (Fișa individuală), melyet a szakmai gyakorlat lefolyása közben a Hallgatónak vezetnie kell, és amelyet a gyakorlat befejezésekor a Fogadó fél vezetője (vagy aláírási joggal rendelkező személy), illetve a gyakorlatot vezető tutor kézjegyével lát el.

FIGYELEM! A gyakorlatot vezető tutor (továbbiakban Tutor) ebben az esetben az a személy, akit a Fogadó fél jelöl ki, mint az intézményen belül a Szakmai gyakorlatért, a Hallgatók instruálásáért, a gyakorlat sikeres véghezviteléért felelős alkalmazott

 • Az Értékelő jelentés (Raport de evaluare), amit a gyakorlatot vezető Tutornak kell kitöltenie.
 • A Végső hallgatói értékelő lap (Fișa finală de evaluare), amit az Irányító tanár tölt ki a hallgatókkal és a Tutorral történt konzultációk, az Egyéni jelenléti ív, az Értékelő jelentés, valamint a végső kollokvium (szóbeli megbeszélés) nyomán. A Végső hallgatói értékelő lap tartalmazza azt a jegyet, amely a későbbiekben a naplóba bevezetésre kerül.
 1. e) Szakmai gyakorlat kötelező minimum óraszáma: Színművészet szak esetében 56 óra/félév, Teatrológia szak esetében 2021-ben beiratkozottak számára 56 óra/félév, 2022-től beiratkozottak számára 75 óra/év (ez utóbbi esetben a tantárgy maga a második féléves naplóban kap helyet).
 2. f) Az órák összeadhatók, azaz lehetőség van arra, hogy adott félévben több intézménynél zajlódjon a Szakmai gyakorlat. Pl. x intézménynél 20 óra, y intézménynél 25 óra, az Intézeten belül (lsd. a h) pontot) 11 óra.
 3. g) A Szakmai gyakorlatot legkésőbb a pótvizsga szesszió végéig kell teljesíteni (a fentebb leírtak értelmében: a kitöltött, aláírt dokumentumokat maradéktalanul tartalmazó Iratcsomót leadni, a gyakorlatot magát elvégezni), ellenkező esetben nem teljesített vizsgaként megy tovább az adott hallgató tanulmányi jegyzékében
 4. h) A fent leírtak mellett a Hallgatóknak lehetőségük van arra is, hogy ne egy külső intézménynél, hanem az Egyetemen, a Karon, vagy az Intézeten belül szakmai gyakorlatozzanak, amennyiben ez a szokványos órák keretein kívül történik (mindazonáltal természetesen csatlakozhat az órák tárgyához). Példák: az Intézet, a Kar, vagy az Egyetem által szervezett workshopokon való aktív részvétel, eseményszervezésben (konferencia, workshop, Végzősök gálája, egyéb) vagy lebonyolításban (karácsonyi, évnyitó, évzáró, egyéb ünnepeken) való aktív részvétel; különböző szövegek, szabályzatok kidolgozásában, fordításokon végzett munka; elektronikus felületek rendszeres kezelése (honlap, blog, social media), stb.
 5. i) A Szakmai gyakorlat lefolyását a BBTE Szakmai gyakorlat szabályzata (Regulamentul Universităţii Babeş-Bolyai Cluj-Napoca privind cadrul general de organizare şi desfăşurare a practicii de specialitate a studenţilor la nivel licenţă şi master) határozza meg és részletezi
 6. j) A Szabályzat, valamint az Iratcsomóhoz tartozó dokumentumok elérhetők és letölthetők itt: https://teatrufilm.ubbcluj.ro/studenti/practica/

MEGJEGYZÉSEK:

Nagyobb számú (csoportos) szakmai gyakorlatozás esetén (de lehetőleg egyéni gyakorlatozás esetén is), a Tutorok, valamint az Irányító tanárok munkájának megkönnyítése és a tehermentesítés érdekében mindenképpen javasoljuk, hogy a diákok maguk töltsék ki az adatokat a különböző egyezményeken, űrlapokon.

Az adatok kitöltésében a Hallgatók segítségére lehet az Irányító tanár, valamint a Szakmai gyakorlatért intézeti szinten felelős személy (dr. Köllő Csongor, adjunktus).

Amennyiben a hallgatóknak nincs módjuk egyénileg kinyomtatni az űrlapokat a szükséges mennyiségben, úgy a referensi irodában mód van megtenni ezt.


KONKRÉT LÉPÉSEK, ELJÁRÁS

A szakmai gyakorlat jogi érvényességének, valamint a naplóban való osztályozásnak feltétele a szakmai gyakorlat dokumentáció hiánytalan megléte. Ezt a következő menetrend szerint állítjuk össze:

 1. A Megállapodásokat, valamint Keretegyezményeket a Hallgatók (szakmai gyakorlat teljesítők) a Fogadó félhez juttatják.
 2. A Hallgató a kitöltött, valamint a Fogadó fél vezetője (vagy az aláírási joggal rendelkező személy) által aláírt és dátumozott Megállapodást (Acord de practică!) a BBTE iktatóhivatalában (Registratura UBB, str. Universității nr. 1) leadja.

 

FIGYELEM! A Megállapodás dátuma minden esetben a szakmai gyakorlat megkezdését megelőző dátum kell legyen. A szerződések legkésőbb a Szakmai gyakorlat de facto kezdésének napjára kell legyenek dátumozva. Ellenkező esetben a BBTE jogi osztálya nem fogja jóváhagyni és hitelesíteni, mely esetben a szakmai gyakorlat érvénytelenné válik.

FIGYELEM! A Megállapodást minden esetben 2 (kettő) példányban kell aláíratni a fogadó intézmény által, és ugyanennyi példányban leadni az iktatóhivatalnál.

 1. A BBTE vezetősége és jogi osztálya által is szignózott Megállapodások kézhezvétele után a következő lépés (a Fogadó fél vezetője, ennek híján aláírási joggal rendelkező személy, továbbá a Hallgató, illetve a Tutor és az Irányító tanár által is aláírt!) Keretegyezmény aláírása a Színház és Film Kar vezetősége által. A Keretegyezményeket a titkárságon, Szőcs Gyöngyinél kéretik leadni, és ugyaninnen elvenni (amennyiben ez problémásnak tűnik, akkor cserélhető a referensi irodára.Cs.)
 2. A szakmai gyakorlat befejezése után a hallgató elveszi a Tutortól a Tutor rendelkezésére bocsátott Értékelő jelentést (amelynek MINIMÁLISAN tartalmaznia kell a nevet, helyszínt, kezdő és befejezési dátumot, valamint a javasolt jegyet és a Tutor aláírását).
 3. Az Irányító tanár kitölti a Végső hallgatói értékelő lapot, amely tartalmazza a neveket, a szakmai gyakorlat helyszínét (intézmény), a kezdő és befejezési dátumot, valamint a végső jegyet.
 4. A teljes iratcsomót a hallgató ezután teszi le a referensnél (Czirják Árpád).

 

FIGYELEM! Az Iratcsomót kérjük a következő sorrend szerint rendezni: legfelül a Megállapodás 1 példányban, aztán sorban a Keretegyezmény 1 példánya, az Egyéni jelenléti ív, az Értékelő jelentés, valamint a Végső hallgatói értékelés (csoportos szakmai gyakorlatok esetén felül a Megállapodás 1 példánya, utána diákonként az előbb leírt sorrendben az Iratcsomók).

MEGJEGYZÉS: a Megállapodás második példányát az Iktatóhivataltól való kézhez kapást követően el kell juttatni a Fogadó félnek, a Keretegyezmény egy példányával együtt. A Keretegyezmény harmadik példánya a hallgatónál marad.

 

FIGYELEM: ismételten felhívjuk a figyelmet, hogy a szakmai gyakorlatért felelős tanár csakis a teljes, hiánytalanul leadott Iratcsomó után vezetheti be a naplóba a hallgatók végső jegyét. Annak érdekében, hogy a jelen dokumentumban leírt adminisztratív útvonalat a dokumentáció végigjárja, kérjük időben elindítani a folyamatot. Hiányos teljesítés esetén a tantervben szereplő kötelező praktika tantárgy nem teljesített vizsgaként fog továbbmenni, ami a tanulmányok lezárásakor problémákat vonhat maga után a hallgatók számára!

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DA SZAKMAI GYAKORLAT_SZABÁLYZAT

DA  SZERZŐDÉS

DA KIÉRTÉKELŐ RIPORT

DA EGYÉNI ADATLAP

DA A PRAIKAFELELŐS KIÉRTÉKELŐJE

DA KERETEGYEZMÉNY