Kurzusok

KÖZÖS TANTÁRGYAK SZÍNÉSZET ÉS TEATROLÓGIA ALAPKÉPZÉSEN

 

       I.szemeszter 

 

Egyetemes és a magyar színház története

 

Az egyetemes színháztörténet kurzus célja az antik korszak, a középkor és a reneszánsz korszak drámai művészetének és színházának megismerése a társadalmi, kulturális és esztétikai összefüggéseken keresztül, az európai színháztörténet tágabb kontextusában.

A magyar színháztörténet kurzus célja a felvilágosodás, romantika és modernizmus drámai művészetének és színházának megismerése Magyarország társadalmi, kulturális és esztétikai kontextusaiban, az európai színháztörténet tágabb összefüggésében.

 

 

Drámaelmélet 

 

Ismerkedés a félév során olyan műfajokkal, mint a tragédia, dráma, problémás játék, komédia, paródia. Különös hangsúlyt fektetünk a tragédia megértésére és arra, hogy a tragédia hogyan játszható el napjainkban.

 

             II. Szemeszter

 

 

Egyetemes és a magyar színház története

 

Az egyetemes színháztörténet kurzus célja az antik korszak, a középkor és a reneszánsz korszak drámai művészetének és színházának megismerése a társadalmi, kulturális és esztétikai összefüggéseken keresztül, az európai színháztörténet tágabb kontextusában.

A magyar színháztörténet kurzus célja a felvilágosodás, romantika és modernizmus drámai művészetének és színházának megismerése Magyarország társadalmi, kulturális és esztétikai kontextusaiban, az európai színháztörténet tágabb összefüggésében.

 

Drámaelmélet

 

epikusság fogalma, a modern dráma és válsága, a 20. Századi nagy drámai struktúráinak fordulatai. A posztdramatikus színház.

 

 

             III. Szemeszter  

 

Drámai szöveg elemzése

 

A drámai szövegelemzés lehetőségei

A darab mint színpadi szöveg

Három nővér mint színpadra írt szöveg (példa)

 

 

            IV.Szemeszter

 

Az egyetemes és a román színház története 

 

A színház- és drámatörténet legfontosabb eseményeinek és korszakainak, az áramlatok sajátosságainak és a színház intézményi fejlődésének ismerete.

Színház a történelemben.  A társadalom és a színház, a színházi áramlatok és a dramaturgia kapcsolata. Különböző korok színdarabjainak/előadásainak elemzése

 

 

 

            V.Szemeszter 

 

Rendezői poétika

 

A rendezői poétika történeti ismerete a modern rendezői színház kialakulásától a kortárs rendezői színházig. Az áramlatok, iskolák, stílusok, rendezői formák elemzése.

A színház fejlődésére különös hatást gyakorló rendezők művészi munkásságának ismerete. Főbb színházi paradigmák.

 

Színházesztétika

 

A félév témája a kortárs színház néhány – de nem az összes – fő fogalmának feltételezése elméleti, színpadi és performatív szempontból.

A kurzus “megfelelőbb” neve “színházesztétika” lenne, mert a kortárs színházban nem csak egy paradigmával vagy esztétikával van dolgunk.

Ebben a félévben nem fogunk foglalkozni sem magával a szöveggel, sem a színpadi nyelv fogalmával, csak esetleges utalásokat teszünk rájuk, ha szükséges, mert más kurzusokon már foglalkoztunk ezekkel a szempontokkal.

A tanfolyamon a személyes tanulás, a csoportmunka, az otthoni képzés, valamint a kölcsönös és egyéni vélemények elemzése módszerével dolgozunk.

 

A színpadi tánc története és elmélete

 

Alapfogalmak elsajátítása a színpadi tánc története és elmélete terén.

Orientációs készségek fejlesztése a kortárs táncban. – Táncelőadás-elemzési technikák fejlesztése.

 

  1.  Szemeszter 

 

Rendezői poétika 

 

A rendezői poétika történeti ismerete a modern rendezői színház kialakulásától a kortárs rendezői színházig. Az áramlatok, iskolák, stílusok, rendezői formák elemzése.

A színház fejlődésére különös hatást gyakorló rendezők művészi munkásságának ismerete. Főbb színházi paradigmák.

 

 

Színházesztétika 

 

A félév témája a kortárs színház néhány – de nem az összes – fő fogalmának feltételezése elméleti, színpadi és performatív szempontból.

A kurzus “megfelelőbb” neve “színházesztétika” lenne, mert a kortárs színházban nem csak egy paradigmával vagy esztétikával van dolgunk.

Ebben a félévben nem fogunk foglalkozni sem magával a szöveggel, sem a színpadi nyelv fogalmával, csak esetleges utalásokat teszünk rájuk, ha szükséges, mert más kurzusokon már foglalkoztunk ezekkel a szempontokkal.

A tanfolyamon a személyes tanulás, a csoportmunka, az otthoni képzés, valamint a kölcsönös és egyéni vélemények elemzése módszerével dolgozunk. A félév nagy témái: jelenlét és testesülés.

 


Színészet Alapképzés

 

6 Félév tantárgyai

 

Énekkifejezés-oktatás 

 

-éneklési és beszédregiszter építése és fejlesztése -meglévő készségek fejlesztése

-a helyes légzéstechnika elmélyítése – a zeneelméleti alapismeretek elmélyítése – a helyes hangzás előállítása a beszéd és az éneklés során – az elért eredmények fejlesztése.

 

 

Testkifejezés és színpadi tánc 

 

Gesztusok tanulmányozása drámai helyzetekben egy kurzuson. A próbák során megírt vagy megírandó drámai helyzetek megalkotása, azok verbális és nonverbális eszközökkel történő megjelenítése, amely során a fizikai jelenlétnek nagy jelentősége van. Az intellektus módosításának és a jelentés kiszélesítésének szerepének tanulmányozása, a fizikai mozgás mint mise-en-scene felhasználásával.

 

 

Testkifejezés és színpadi tánc oktatása

 

Célja bemutatni a táncértékkel bíró mozgások fejlesztésének lehetőségeit.

A tanfolyam egyik célja, hogy olyan módszereket mutasson be, amelyek fejlesztik a test plaszticitását, és amelyekkel bármilyen mozgás minősége javítható és tánccá alakítható. Fontos megtapasztalni azt is, hogy a színpadi tánc nem egy rögzített, elsajátítandó forma, hanem egy olyan forma, amelyet a színész alkot, szerkeszt és variál a munkája során, ahogyan azt az alkotói folyamat megkívánja. A gyakorlatok a mozgásanyagokkal való rugalmas kapcsolatra ösztönöznek, ugyanakkor a pontosságra is.

 

 

Énekhang-kifejező oktatás 

 

Differenciált énekhangok, amelyeket a jövőbeli énekszerepek tanulásának segédmódszereként használnak.

Saját éneklési technikák azonosítása, megfelelő repertoár kiválasztása.

 

Az énekhang kifejezésének oktatása (zenei stilisztikai ismeretek fejlesztése) (Incze G. Katalin)

 

Elemi zenei kultúra és annak megvalósítása a zenei gyakorlatban, esetenként egyéni kreatív hozzájárulásokkal.

Egy adott zenei szerep magasabb szinten énekelt operában, musicalben való elsajátítása.

 

 

Vokális kifejezőképesség-oktatás 

 

Énektechnika építése és fejlesztése.

A színpadi beszédtechnika felépítése és fejlesztése

– a megfelelő légzéstechnika elsajátítása

– a megfelelő testtartás elsajátítása

– alapvető zeneelméleti ismeretek

– megfelelő éneklési technika gyakorlása

– a természetes és egyéni beszéd tudatosítása és felszabadítása

– a hallható és érthető beszéd elsajátítása, tartós fizikai erőfeszítés és elosztott figyelem mellett

– saját repertoár tanulása és bemutatása

 

 

1.Szemeszter 

 

 

Egyetemes és a magyar színház története

 

Az egyetemes színháztörténet kurzus célja az antik korszak, a középkor és a reneszánsz korszak drámai művészetének és színházának megismerése a társadalmi, kulturális és esztétikai összefüggéseken keresztül, az európai színháztörténet tágabb kontextusában.

A magyar színháztörténet kurzus célja a felvilágosodás, romantika és modernizmus drámai művészetének és színházának megismerése Magyarország társadalmi, kulturális és esztétikai kontextusaiban, az európai színháztörténet tágabb összefüggésében.

 

Nonverbális színházi nyelv 

 

– a színész helye a színpadi-szcenikai folyamatban – a színész pszichés rendszerének fejlődése – a színész energiájának megteremtése és felhasználása – az önkifejezés fejlődése – a pszichés folyamatok tudatosítása a szcenikai folyamat során

– a testi kifejezés erejének felerősítése – metakommunikatív folyamatok építése – a testi energiák tudatosítása és használata a színpadi folyamatban

 

 

Színpadi improvizáció 

 

Az improvizációs készségek fejlesztése. A spontaneitás fejlesztése. A fantázia és a kreativitás fejlesztése, az elosztó figyelem és a testtudatosság fejlesztése.

 

 

2.Szemeszter + 3. Szemeszter

 

 

Egyetemes és a magyar színház története

 

Az egyetemes színháztörténet kurzus célja az antik korszak, a középkor és a reneszánsz korszak drámai művészetének és színházának megismerése a társadalmi, kulturális és esztétikai összefüggéseken keresztül, az európai színháztörténet tágabb kontextusában.

A magyar színháztörténet kurzus célja a felvilágosodás, romantika és modernizmus drámai művészetének és színházának megismerése Magyarország társadalmi, kulturális és esztétikai kontextusaiban, az európai színháztörténet tágabb összefüggésében.

 

Maszk és karakter 

 

Összetett drámai karakterek értelmezése. A karakter mint maszk elemzése, megértése és értelmezése írott szövegek alapján. Gyakorlatokon keresztül felfedezni a szereplők értelmi és érzelmi motivációit, megfigyelni, hogyan változtatják ezek a szereplők az érzéseiket és a testhelyzetüket, és ennek alapján értelmezni magát a karaktert, majd interakcióban.

 

Utcaszínház 

 

A színész bátorságának és színészi képességeinek fejlesztése

A színészi intelligencia fejlesztése

A szakmai kapacitás megerősítése

A kurzus fő célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek a nyitott térben létrehozott színház különböző formáival, valamint fejlesszék és árnyalják alapvető készségeiket, mint például az improvizáció, a spontaneitás, a kreativitás, a figyelem, a pontosság.

 

 

4.Szemeszter

 

Színpadi improvizáció 

 

A kurzus célja, hogy a résztvevők megtalálják azokat a szempontokat, elemeket, “művészi fogásokat”, amelyek segítik és fejlesztik színészi kreativitásukat az improvizációs gyakorlatok során. A kurzus során a résztvevők megtapasztalják a különböző improvizációs technikák meghatározott aspektusait. Az improvizáció szabadsága olyan szabályokat és kereteket ad a tanulónak, amelyek révén színpadi munkája mélyebbé és erősebbé válik.

 

A színész művészete: A színházi karakter fejlesztése 

 

A színészi művészetre jellemző alapvető elméletek és fogalmak kiválasztása és megfelelő használata.

A szerep (drámai karakter) kidolgozása és megfelelő értelmezése a színpadi gondolkodás és a kreatív készségek felhasználásával.

A kifejezőerő és a testelemek használata a szerep felépítésében.

A vokális kifejezőerő elemeinek használata a szerep felépítésében

A szerepkör szociokulturális kontextusával kapcsolatos adatok azonosítása és értelmezése.

 

Báb- és bábszínészet (fakultatív)

 

A bábművészet a színészképzés alternatívája, és így kifejezetten ezt a folyamatot erősíti.

– bábukezelési készségek elsajátítása

– a bábszínház nyelvének és a báb sajátos gondolkodásmódjának megismerése

– a bábkészítés technikájának elsajátítása

– a gyermekirodalommal kapcsolatos ismeretek fejlesztése

– a színjátszás és a bábozás művészetének gyakorlása gyermekközönség előtt.

 

Koreográfiai improvizáció 

 

A színészi intelligencia fejlesztése

A szakmai kapacitás megerősítése

A táncértékkel bíró mozdulatok fejlesztésének lehetőségeinek bemutatása

A tanfolyam egyik célja, hogy olyan megközelítéseket mutasson be, amelyek fejlesztik a test plaszticitását, és amelyekkel bármilyen mozgás minősége javítható és tánccá alakítható. Fontos megtapasztalni azt is, hogy a színpadi tánc nem egy rögzített, elsajátítandó forma, hanem egy olyan forma, amelyet a színész alkot, szerkeszt és variál a munkája során, ahogyan azt az alkotói folyamat megkívánja. A gyakorlatok a mozgásanyagokkal való rugalmas kapcsolatra ösztönöznek, ugyanakkor a pontosságra is.

 

 

5.Szemeszter 

 

A zenei előadás előkészítése (fakultatív)

 

A musical műfajának tanulmányozása, a musicalek típusainak megismerése és az átlagos szint feletti előadási lehetőségek tanulmányozása.

A kiosztott szerep magasabb szintre emelése egy előkészített személyes értelmezői karakter hozzáadásával és egy jövőbeli castingon való sikeres részvételre való tekintettel.

 

 

A filmszínész művészete

 

A tantárgy bevezetést nyújt a kortárs filmművészetben leggyakrabban használt előadásmódokba. A munka különböző gyakorlatokból áll, amelyek segítik a diákokat abban, hogy hozzáférjenek egyedi fizikai, érzelmi és intellektuális tulajdonságaikhoz, és hogy szelektíven beleéljék magukat az általuk megalkotott karakterekbe.

 

Pszichológiai színház

 

A színészi munka sajátosságainak elsajátítása, az eddig ismeretek elmélyítése.

A lélektani színjátszás elsajátítása. – Speciális színjátszási technikák elsajátítása.

 

 

6.Szemeszter

 

Technikák és módszerek a színészművészetben

 

– a színházi kísérletekhez szükséges kreatív jelenlét elérése

– a már elsajátított módszerek folyamatos fejlesztése

– a személyes látásmód folyamatos fejlődése

– a tudatosság és a tudatosság erősítése

– a saját személyes, eredeti stílus megteremtése, fejlesztése és tudatosítása

 

Kutatási módszerek 

 

A színész fizikai kifejezőeszközeinek felfedezése és bővítése

A kurzus célja, hogy a hallgatók megtanulják saját mesterségüket és tapasztalataikat tudományos munkában terjeszteni, az elméleti megközelítést különböző munkafolyamatokkal illusztrálva.

Célja továbbá, hogy gyakorlati segítséget nyújtson nekik a disszertáció megírásához, miközben megtanítja őket a tudományos etikával és integritással kapcsolatos elvárásokra is.

Ugyanakkor a tárgy az elmúlt 5 félév témáinak elméleti-elemző szintézise.

 

 


TEATROLÓGIA ALAPKÉPZÉS

 

 

1.Szemeszter

 

Audiovizuális média

 

A tömegkommunikációval és az audiovizuális kommunikációval kapcsolatos alapvető ismeretek elsajátítása.

A kurzus célja, hogy alapvető áttekintést nyújtson a kommunikációtudomány alapfogalmairól, területeiről és jelenségeiről. A kurzus célja, hogy alapvető áttekintést nyújtson az audiovizuális kommunikáció és a tömegkommunikáció alapfogalmairól, területeiről, jelenségeiről.

 

Teatrológia 

 

Drámai szövegek olvasása as értelmezése a hamburgi dráma hagyományai alapján

A színház a drámaírásra mint színpadon értelmezhető szövegre vonatkozik. Ebből a szempontból a szöveg megértésének hermeneutikai folyamata a színházi gyakorlat szempontjából történik. A színházi szöveg értelmezése a fikció szcenikai értelmezésének lehetőségét jelenti (Patrice Pavis), tehát annak átültetését a színpad konkrét és jelen valóságába.  E hermeneutikai hozzáállás alapjait Gotthold Ephraim Lessing fektette le a Dramaturgia Hamburgiana című folyóiratban megjelent esszégyűjteményében. Kurzusunk célja, hogy bemutassa a “nyilvános színház” eszméjét és ennek a látásmódnak a következményeit a drámai szövegek értelmezésében. Ebben a félévben a drámai szöveg realista-pszichológiai olvasatával fogunk foglalkozni.

 

Előadáselemzés 

 

A kurzus célja az előadáselemzés módszertanainak megismerése és gyakorlása. A különböző színház felfogást és színházi nyelvet alkalmazó előadásokon keresztül a hallgatók megismerkednek különböző látásmódokkal, elemzési szempontokkal, gyakorolni kezdik az előadás elemzést, problémaérzékenységre tesznek szert, elsajátítanak egy alapvető vitakészséget és a második félévben már alapfokú kritika ismereteket is. A kurzus során fontos szerepet játszik a vilgszínházra való kitekintés és a magyarországi, erdélyi előadások elemzése egyaránt, különös tekintettel a kevésbé látható színházi értékekre; valamint a kritikai gondolkodás feljelesztése.

A különböző színházi irányokat-felfogásokat problémakörök mentén értelmezzük (polgári színház, lélektani realizmus, alkalmazott színház, társadalmilag elkötelezett színház, dokumentarizmus, posztdramatikus színház, múltfeldolgozás, marginális csoportok színrevitele stb.) Megismerkedünk az eltérő színház-koncepciókkal és felfogásokkal, és azzal, mi minősül egyes szabályrendszerekben hibának és ugyanez miért nem hiba egy másik színház-típusban. Foglalkozunk a színészi játékkal, a színházépület típusaival, a szcenikával. Kitekintünk a világszínházra és folyamatosan figyelünk a helyi előadásokra. Ebben a félévben a kortárs színház, a részvételiség, a lélektani realizmus, a polgári illúziószínház, a posztdramatikus színház, és a rendezői színház műfajával és egyes alkotóival ismerkedtünk előadásfelvételek és közös órai műelemzések alkalmával.

 

 

2.Szemeszter 

 

Bevezetés a vizuális kultúrába 

 

Alapvető ismeretek elsajátítása a vizuális kultúráról és a vizuális kommunikációról.

A kurzus célja, hogy alapvető betekintést nyújtson az internetes platformok és a tömegkommunikáció területeinek és jelenségeinek alapfogalmaiba.

 

Színházi projektmenedzsment 

 

A színházi projektmenedzsment fogalmának megértése, a támogatási projektek megírásának fogalma. A projektalapú megközelítés megértése, a stratégiai gondolkodás fejlesztése. Alapvető ismeretek elsajátítása a projektmenedzsment elméletében és gyakorlatában. Alapvető ismeretek elsajátítása a támogatások megírásáról.

 

Dráma német értelemben 

 

Drámai szövegek olvasása és értelmezése a hamburgi dráma hagyományai alapján

A színház a drámaírásra mint színpadon értelmezhető szövegre vonatkozik. Ebből a szempontból a szöveg megértésének hermeneutikai folyamata a színházi gyakorlat szempontjából történik. A színházi szöveg értelmezése a fikció szcenikai értelmezésének lehetőségét jelenti (Patrice Pavis), tehát annak átültetését a színpad konkrét és jelen valóságába.  E hermeneutikai hozzáállás alapjait Gotthold Ephraim Lessing fektette le a Dramaturgia Hamburgiana című folyóiratban megjelent esszégyűjteményében. Kurzusunk célja, hogy bemutassa a “nyilvános színház” eszméjét és ennek a látásmódnak a következményeit a drámai szövegek értelmezésében. Ebben a félévben a drámai szöveg két olvasatával fogunk foglalkozni, nevezetesen a brechti olvasattal és a drámai szöveg abszurd olvasatával.

 

Sajtóműfajok 

 

A kurzuson és a szemináriumon megismerkedünk a sajtó alapvető műfajaival, amelyeket a tárgyilagosság és véleménynyilvánítás két pólusú skála segítségével különítün el egymástól attólfüggően, hogy melyik pólushoz állnak közelebb. Számba vesszük a műfaji kritériumokat az egyes műfajok kiemelkedő képviselőinek írásain és a kortárs erdélyi sajtó cikkein keresztül. A hallgatók bevezetést kapnak a sajtóetika alapvető kérdéseibe és alapvető írásgyakolratra tesznek szert. A kurzus során mindenki választ egy erdélyi napilapot vagy hírportált illetve egy művészeti szakfolyóiratot, amelyet a félév során kiemelten követ.

A hallgatókkal a kurzuson műhelyszerűen beszélgetünk az egyes sajtóműfajok kihívásairól, trükkjeiről, előfeltételeiről és etikai dilemmáiról. A projektmunkák során alapvető szövegszerkesztési ismeretekre is szert tesznek, megismerkednek a nyilvánosság fogalmával, a közszolgálat és a bulvár szemléleti különbségeivel, és követik a lokális, erdélyi sajtót miközben megismerkednek a legfontosabb, számukra fontos nemzetközi orgánumokkal.

 

 

3.Szemeszter

 

Forgatókönyvírás 

 

Bevezetés a forgatókönyvírás elméletébe és gyakorlatába.  Egy klasszikus regényen alapuló forgatókönyv megírása.

A drámatanulók nagy hasznát vehetik a filmdrámába való bevezetésnek a filmre jellemző drámai és narratív struktúra összehasonlító tanulmányozásán keresztül. A film mint a filmművészet és a filmipar végterméke Erwin Piscatortól napjainkig a színpadi kifejezés szerves, szerves részévé vált.  Kurzusunk a forgatókönyv elméleti ütemeinek áttekintése mellett összehasonlító tanulmányt nyújt Kertész Imre Sorstalanság című regényének és a regény szerzője által írt azonos című film (Koltai Lajos rendezésében) forgatókönyvének összehasonlító tanulmányozására.

 

 

Kortárs színházi performativitás elméletek 

 

Az előadáselemzések során rendre fölmerül, hogy az elméleti tudás hiánya nem teszi lehetővé a felkészült vitát az előadásokról, még fejlett vitakultúrával rendelkező résztvevőkkel sem. A kurzuson ezért az előadáselemzések és értelmezések szükséges hátterét képező kortárs performativitás és más alapvető művészet-elméletek kérdésfelvetéseivel ismerkedünk. Olyan elméletekkel, amelyek a kortárs előadóművészet kiindulópontját képezik: e műhelyek közül sok meg sem születhetett volna elméleti háttér nélkül, tehát nem pusztán az értelmezés, de a „csinálás” (alkotás) felől is elengedhetetlen a kurzuson megszerezhető tudás. Azt vizsgáljuk, hogyan zárkózik fel az „előadás” fogalma mellé a „performativitás” és milyen értelemben beszélhetünk a ’kortárs’ fogalmáról a szó nem pusztán velünk egyidejűleg létező, de a jelenvaló, a színház aktualitásának értelmében. Az erőszak-ábrázolások esetében egyeztetünk a hallgatókkal és nem teszem kötelezővé a képsorok megtekintését.

Hogyan jelenik mega kortárs performativitás elméletekben az előadásra redukált színház-fogalom helyett a folyamatjelleg az autenticitás érdekében. Hogyan kap egyre nagyobb szerepet az önreflexió. Végül miképpen válik a kortárs kultúratudományokban központi fogalommá a teatralitás, a hitelesség mindennapi vagy épp a médián keresztül ábrázolt színrevitelében?

 

Előadás szövegének feldolgozása

 

A cím (vö: előadás szövegének elemzése) előre jelzi, hogy ezen a kurzuson nem csak drámákkal foglalkozunk. Az idei tematikának az átiratokat választottam, azon belül is rengeteg “recycling” Hamlettel fogunk megismerkedni. Megvizsgáljuk, hogy mennyire különböző színházi szemlélettel dolgozható fel ugyanaz a történet és fordítva, hogyan fedezhetjük föl az archetipikus történeteket a legformabontóbb előadásokban is. Hogyan értelmezik át az átiratok Shakespeare-t, melyik Hamlet-kiadásból dolgozhattak, milyen színházfelfogás jellemzi őket és mi az előzmény/referencia szöveg funkciója az átiratban? Értelmezhetőek-e e drámák a Hamlettől függetlenül? Hogyan változik a szöveg szerepe a színházban a történelem során és hogyan változik e “mémek” felhasználhatósága az egyes darabokban-előadásokban? A szeminárium célja: hogy a diákok megérezzék és megértsék, milyen lehet dramaturgnak lenni, ez milyen feladatokat és részfeladatokat feltételez.

Mit jelent a „valóság” megkonstruálása a dokumentarizmusban? Hogyan változik a dokumentumhoz és a valósághoz való viszony a dokumentarizmus kezdeteitől az újdokumentarizmusig? Hogyan kapcsolódik össze a részvételi előadások szöveghasználata a reprezentáció kritikával és egy új szubjektumszemlélettel? Miért keverednek kortárs előadásokban a különböző nemzetekhez köthető nyelvek? Mi igazolja ezekben az előadásokban olyan színpadi szöveget, amely ellentnond a klasszikus dráma szabályainak? Szeminárium: – a diák tudjon dolgozni egy időmértékes verselésben írt szöveggel – a diák tudjon angol/román/magyar nyelvű feliratot készíteni egy színházi előadáshoz – a diák tudjon lefordítani egy színdarabot – a diák tudjon színpadra adaptálni egy prózai szöveget – a diák tudja, mik egy gyerekdarab/bábdarab sajátosságai

 

 

4.Szemeszter

 

Művészetpedagógia, fakultatív 

 

A tantárgy tájékozottságot nyújt általában a művészeti nevelés és a színházi pedagógia legfontosabb irányaiba, programjaiba, fogalmi világába a vonatkozó legfontosabb magyar nyelvű irodalom tanulmányozása és konkrét színházi nevelési programokról szerzett tapasztalat révén. Betekintést nyújt több művészeti ág (képzőművészet, irodalom, építészet, film-, zene-, tánc-, színházművészet) esztétikai nevelési és személyiség-fejlesztő pedagógiai programjábal.

 

Színház és közösség 

 

A tantárgy célja a participatív kollaboratív színházzal, s az azt történetileg megelőző jelentős közösségi színházi modellekkel/eseményekkel, ezek művészeti és társadalmi kontextusával, korszakspecifikus terminológiájával való ismerkedés (ókori komédia, történeti avantgarde színházi kulcs-momentumai, mai közösségi színházi projektek).

 

Online platformok és elektronikus média

 

Az online platformokkal és a tömegkommunikációval kapcsolatos alapvető ismeretek elsajátítása.

A kurzus célja, hogy alapvető ismereteket nyújtson az internetes platformok és a tömegkommunikáció területeinek és jelenségeinek alapfogalmairól.

 

 

Bevezetés a színészetbe 

 

A tantárgy célja a színházművészet, különösen a színpadi játék gyakorlati megközelítése, elsősorban olyan hallgatók számára, akik tanulmányaik során elsősorban elméleti oldalról tanulmányozták ezt a szakmát – A színészművészet történetének, a színművészetről szóló elméletek és programok megismerésével párhuzamosan cél a színészi szakma alapvető technikáinak, módszereinek, összetevőinek megismertetése: a hangsúly a drámai szöveg alapján történő színészi munkán, illetve ezek gyakorlati alkalmazásán van. A hallgatók képesek lesznek azonosítani egy adott művészeti forma, kreatív törekvés vagy szakma módszereit, technikáit vagy nyelvezetét, és képesek lesznek felismerni, hogyan segítik elő az alkotó munkát, a jelenetalkotást és/vagy a jelenetelemzést.

 

 

Előadás szövegének feldolgozása 

 

A cím (vö: előadás szövegének elemzése) előre jelzi, hogy ezen a kurzuson nem csak drámákkal foglalkozunk. Az idei tematikának az átiratokat választottam, azon belül is rengeteg “recycling” Hamlettel fogunk megismerkedni. Megvizsgáljuk, hogy mennyire különböző színházi szemlélettel dolgozható fel ugyanaz a történet és fordítva, hogyan fedezhetjük föl az archetipikus történeteket a legformabontóbb előadásokban is. Hogyan értelmezik át az átiratok Shakespeare-t, melyik Hamlet-kiadásból dolgozhattak, milyen színházfelfogás jellemzi őket és mi az előzmény/referencia szöveg funkciója az átiratban? Értelmezhetőek-e e drámák a Hamlettől függetlenül? Hogyan változik a szöveg szerepe a színházban a történelem során és hogyan változik e “mémek” felhasználhatósága az egyes darabokban-előadásokban? A szeminárium célja: hogy a diákok megérezzék és megértsék, milyen lehet dramaturgnak lenni, ez milyen feladatokat és részfeladatokat feltételez.

 

Mit jelent a „valóság” megkonstruálása a dokumentarizmusban? Hogyan változik a dokumentumhoz és a valósághoz való viszony a dokumentarizmus kezdeteitől az újdokumentarizmusig? Hogyan kapcsolódik össze a részvételi előadások szöveghasználata a reprezentáció kritikával és egy új szubjektumszemlélettel? Miért keverednek kortárs előadásokban a különböző nemzetekhez köthető nyelvek? Mi igazolja ezekben az előadásokban olyan színpadi szöveget, amely ellentnond a klasszikus dráma szabályainak? Szeminárium: – a diák tudjon dolgozni egy időmértékes verselésben írt szöveggel – a diák tudjon angol/román/magyar nyelvű feliratot készíteni egy színházi előadáshoz – a diák tudjon lefordítani egy színdarabot – a diák tudjon színpadra adaptálni egy prózai szöveget – a diák tudja, mik egy gyerekdarab/bábdarab sajátosságai

 

 

Sajtóelmélet és gyakorlat 

 

A kurzus a sajtóműfajok első éves kurzus folytatása. Elmélyítjük tudásunkat a sajtót érintő kortárs kihívásokról és elméleti kérdésekről, és külön hangsúlyt helyezünk a teatrológus hallgatók számára kiemelten fontos „színikritika” műfajára.

Mit jelent a sajtó- és a szólásszabadság fogalma, milyen társadalmi és technikai változások előtt áll a nyilvánosság és a sajtó, melyek az egyes sajtóműfajok szakmai (a tárgyilagosságtól a személyességig terjedő), formai és etikai kritériumai? Az órákon foglalkozunk a magyarországi és erdélyi magyar nyelvű színházi sajtóval és az erdélyi színházi szaksajtó és kritika jövőjével is.

 

 

 

5.Szemeszter

 

Menedzsment és kulturális marketing 

 

A hallgatók ismereteinek bővítése a marketingelméletről, a kulturális marketingről, a kulturális szféra szereplőiről Romániában, a színházi intézményrendszerrel kapcsolatban. Kritikus gondolkodásra ösztönzés a színházi marketinggyakorlattal szemben, új trendek megtalálása. A hallgatók ismeretei a környező kulturális piacról és annak működéséről. Marketing fogalmak és kapcsolódó terminusok tisztázása, elemzésük kulturális/színházi kontextusban. A marketing gyakorlat és elmélet összehasonlítása a színházban. Egy saját marketing stratégia megalkotása egy színházi eseményen. A meglévő színházi gyakorlat kritikus szemlélete

 

 

Kommunikációelmélet 

 

A kommunikációtudományok területéhez kapcsolódó alapvető ismeretek elsajátítása.

A kurzus célja, hogy alapvető áttekintést nyújtson a kommunikációtudomány alapfogalmairól, területeiről és jelenségeiről.

 

 

Színházelmélet a XX. században 

 

A kurzus bevezetés a 20. század főbb színházi esztétikáiba.

A kurzus felépítésében kiindulópontunk Antonin Artaud, az a teoretikus-próféta, aki mind a mai napig inspiráló forrás a 20. századi teoretikusok és a kortárs teoretikusok számára. Az előadások főként a performatív századfordulóra, Richard Schechner, Hans-Thies Lehmann és Erika Fischer-Lichte elméleteire koncentrálnak.

 

 

Színházszociológia 

 

A kurzuson alapvetésnek tekintjük, hogy a színház társadalmi intézmény. Ezért amikor színházszociológiával foglalkozunk, azt vizsgáljuk, hogyan tölti be a színház e szerepét, és milyen (mennyire jelentős) szerepet tölt be a mai társadalomban, foglalkoztatja-e önnön társadalmi léte. Hogyan változott a ’színház’ jelentése az évszázadok során: mikor volt fontos és mikor kevésbé, hogyan változott tere, épülete, nézője és funkciója.

A kurzuson a színházszociológia néhány fontos szegmensébe kapnak bevezetést a résztvevők. A befogadás és az alkotáslélektan történeti formái, köztük idegen kultúrák előadásainak értelmezése, a színház tere és funkciójának változása; a nemzeti színház térben és időben változó értelmezései. Ki jár ma a színházba, melyik színházi formának ki a közönsége, mit jelent a közönség és a befogadás kutatása, vagy az alacsony és magas kultúra megkülönböztetésének kérdése; a jó ízlés mint osztályprivilégium. Hogyan néz szembe azzal a ténnyel egyre több alkotó, hogy a színház nem azonosítható kizárólag az előadással és milyen értelemben fejthet ki a művészet társadalmi hatást. Kell-e a befogadásban mérlegelnünk az alkotófolyamatban strukturálisan rejlő esetleges mérgező gyakorlatokat? Végül szó lesz arról is, hogy a kortárs kultúratudományok, tehát a „valóság” kutatása számára is központi fogalommá válik a teatralitás és a performativitás, mint a hitelesség mindennapi színrevitelének (nem azonos!) terminusai.

 

 

 

6.Szemeszter

 

Kortárs performansz művészet   

 

A tantárgy a legrelevánsabb magyar nyelvű szakirodalom felhasználásával ismereteket nyújt a kortárs előadóművészet legfontosabb elméleteiről és koncepcióiról.

Összehasonlítja a kortárs színház fogalmait és gyakorlatát a hagyományos színházi formákkal és gyakorlatokkal a kortárs színházi jelenségek összetettségének megértése érdekében.

A kortárs színházesztétika alapfogalmainak bemutatása a színháztörténet, a vizuális kultúra és a társadalomelméletek összefüggéseiben.

 

Szakdolgozatírás 

 

A hallgatók tájékoztatása és megismertetése a disszertáció elkészítésének és megírásának legfontosabb elemeivel és alapvető szabályaival (témaválasztás, a disszertáció időzítése, bibliográfiai kutatás, az anyag rendszerezése, a disszertáció formai és tartalmi követelményei), különös tekintettel az etikára és a tudományos integritásra.

Az elemzési és értékelési képesség fejlesztése a szakdolgozat alapvető elemeinek tanulmányozásával.

Az adatok és információk rendszerezésének ismerete

A választott témával kapcsolatos meglévő szakirodalom kritikus tanulmányozása; elemzés és értékelés, átfogó kép kialakítása.

Tudományos eredmény létrehozása hiteles adatok gyűjtése és rendszerezése, a különböző kérdések iránti érzékenység, a felállított hipotézis bizonyítására vagy cáfolatára szolgáló érvek, világos módszertani elemzés, pontos és árnyalt megfogalmazás révén,

Magyar nyelvű íráskészség fejlesztése

 

 

Irodalmi titkárság és PR 

 

Az intézményrendszer és az intézményi struktúra ismerete

A kritikus gondolkodás fejlesztése

A színházi logisztika ismerete

Intézményi dramaturgia

 

Gender studies és színház 

 

A tantárgy célja a gender/biológiai nem és a színház közötti kapcsolatok megismerése, az identitás meghatározásának problémájára összpontosítva, a két kategória közötti különbségek és hasonlóságok feltárása. A színház és a társadalmi nemek összefüggéseit vizsgáljuk drámai művek, tudományos tanulmányok és egyéb szövegek, előadások alapján – A kurzus célja, hogy a társadalmi/biológiai nemek színháztörténete mellett a leglényegesebb kapcsolódó műveket, jelenségeket és folyamatokat is közelebbről szemügyre vegye, és feltérképezze ezen elemek hatásait és továbbélését a mai színházi kultúrában. A hallgatók kritikai és elemző készségeket fejlesztenek a történelmi színházi események és a társadalmi/biológiai műfajra gyakorolt színházi hatások megértésében és összekapcsolásában. A folyamatok megértéséhez és alkalmazásuk feltárásához konkrét esettanulmányok segítségével nyújt segítséget.

 

Kortárs magyar drámaírás 

 

A kortárs magyarországi és romániai magyar drámairodalom főbb irányzatainak ismerete.

A különböző generációk és drámai stílusok, világnézetek és színházi előadások találkozási pontjainak ismerete.

 

 


Mesterképző

 

 

1.Szemeszter

 

Színházi produkció 

 

A tantárgy általános célkitűzésea színházi működés és üzemeltetés részleteinek elsajátítása;

Színházi rendszerek és struktúrák megismeréseA működési és működtetési alapelvek megismeréseA színház emlékezetét őrző intézmények felépítésének és működésének megismerése

 

 

2.Szemeszter

 

Színházi produkció 

 

A tantárgy általános célkitűzésea színházi működés és üzemeltetés részleteinek elsajátítása;

Színházi rendszerek és struktúrák megismeréseA működési és működtetési alapelvek megismeréseA színház emlékezetét őrző intézmények felépítésének és működésének megismerése

 

 

Új szereplőfejlesztési technikák (fakultatív)

 

A tantárgy általános célkitűzése: a színházi kisértletekhez szűkséges alkotó jelenlét kialakítása

A tantárgy sajátos célkitűzései:

Az eddig elért alkotói módszer folyamatos továbbfejlesztése

Az egyéni világlátás folyamatos alakítása

Az öntudat és tudatosság kialakítása és megerősítése

A saját, eredeti, egyéni stílus keresése, alakítása, tudatosítása

 

 

3.Szemeszter

 

Válogatás musicalek dalaiból 

 

A musical műfajának tanulmányozása, a musicalek típusainak megismerése és az átlagon felüli interpretációs lehetőségek tanulmányozása.

A kiosztott szerep magasabb szintre emelése egy előkészített személyes értelmezői karakter hozzáadásával és egy jövőbeli castingon való sikeres részvételre való tekintettel.

 

Színházmenedzsment 

 

A tantárgy általános célkitűzésea színházi működés és üzemeltetés részleteinek elsajátítása;

Színházi rendszerek és struktúrák megismeréseA működési és működtetési alapelvek megismerése. A színház emlékezetét őrző intézmények felépítésének és működésének megismerése

 

 

4.Szemeszter

 

Kreatív írás az előadóművészetben

 

A tantárgy a drámai szöveg sajátosságainak elméleti elemzését kombinálja a diákok írásgyakorlataival.

Az elméleti kurzus célja, hogy megismertesse a hallgatókat az előadóművészetre jellemző szövegek írásával, különös tekintettel a drámai szöveg természetére (konfliktus, párbeszéd, drámai helyzet stb.). Mivel a kurzus az első féléves tantárgy folytatása, ebben az esetben a színpadi adaptáció, azaz az elbeszélésből a drámai szövegbe való átmenet tanulmányozásával folytatjuk.

 

Akadémiai etika és integritás 

 

A tantárgy általános célkitűzésea színházi, sajtóbeli és egyetemi etika alapjainak megismerése

Etikatörténet megismerése.

A szakrális etika működése a laikus világban. Etikai szempontok felvetése

 

Kreatív műhely a független színházban 

 

A tantárgy általános célkitűzése: a színházi kisértletekhez szűkséges alkotó jelenlét kialakítása

A tantárgy sajátos célkitűzései:

Az eddig elért alkotói módszer folyamatos továbbfejlesztése

Az egyéni világlátás folyamatos alakítása

Az öntudat és tudatosság kialakítása és megerősítése

A saját, eredeti, egyéni stílus keresése, alakítása, tudatosítása